Bestyrelsens forretningsorden i Randers Krolf.

 

§ 1. Bestyrelsens sammensætning.

Efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv på først kommende bestyrelsesmøde

§ 2. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heriblandt formanden (her medregnes ikke suppleanten).

§ 3. Suppleant

Den generalforsamlingsvalgte suppleant har møderet til bestyrelsesmøder, men ingen stemmeret.

§ 4. Dagsorden

Formanden udsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne senest 10 dage før mødets afholdelse.

Motiverede forslag til optagelse på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage for mødets afholdelse. (punkt 4 i dagsordenen)

Punkter kan optages på dagsordenen senere. Er det væsentlige punkter, bør den samlede bestyrelse være enig om at behandle punktet med kort varsel.

På dagsorden optages følgende faste punkter:

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde

2.       Orientering fra formanden

3.       Orientering fra kassereren

4.       Aktuelle punkter – fremsendt til formanden

5.       Eventuelt

6.       Næste møde

§ 5. Mødeledelse

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær en valgt mødeleder.

Formanden – eller ved dennes forfald valgt mødeleder – bør afvikle mødet, så der tages passende hensyn til alle medlemmers synspunkter og interesser. Alle medlemmer bør i passende omfang komme til orde, og det bør tilstræbes, at (vigtige) beslutninger så vidt muligt besluttes med størst muligt tilslutning i bestyrelsen. 

§ 6. Økonomi ·   

Kassereren foretager løbende budgetopfølgning og orienterer om klubbens økonomi på hvert bestyrelsesmøde, herunder resultatopgørelse, beholdning, modtagne tilskud, større udgifter, m.v.

§ 7. Forhandlingsprotokol – referat

Alle bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger nedskrives til referat. Dette referat underskrives på næstkommende bestyrelsesmøde og det underskrevne referat opbevares hos formanden som protokol.

Kopi af referat udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

§ 8. Bestyrelsesmedlemmernes forpligtelser

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleant er forpligtet til at deltage i beslutningsprocesser og til loyalt at følge de af bestyrelsens vedtagne beslutninger.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleant er gensidigt ansvarlige overfor hinanden i forbindelse med arbejdsopgaver o. lign.

§ 9. Loyalitetspligt

Det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem at udvise loyalitet overfor Randers Krolf.  Det vil sige, at medlemmet ikke ved sit virke må skade Randers Krolfs interesser.

§ 10. Godkendelse af forretningsorden samt ændring i denne

Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter klubbens ordinære generalforsamling, hvorpå den godkendes af den samlede bestyrelse.

Forretningsordenen kan ændres løbende efter behov.

  

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 6.december 2016