VEDTÆGTER

for

Randers Krolf

   

Vedtægter

§ 1: NAVN OG HJEMSTED.

Klubbens navn er Randers Krolf

Klubben hjemmehørende i Randers Kommune

Klubben er stiftet 21. november 2016.

§ 2: FORMÅL.

Klubbens formål er at tilbyde krolf og anden idræt så bredt og kvalificeret som muligt og derved styrke sundheden og samværet.

§ 3: TILHØRSFORHOLD.

Klubben er tilsluttet DAI (Dansk Arbejderidræt) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og dermed underlagt disses love og bestemmelser.

§ 4: MEDLEMSKAB.

 1.     Som aktive medlemmer kan optages alle, der vedkender sig Randers Krolfs vedtægter.

2.     Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har taleret.

3.     Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter IKKE personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens formue.

4.     Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben udover kontingentforpligtelsen.

5.     Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art

§ 5: ARBEJDSOMRÅDE.

Klubben kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af modtagne tilskud og anviste lokaler m.v. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt, hvis medlem-merne retsstridigt har handlet eller undladt at handle forsætligt eller uagtsomt.

§ 6: BESTYRELSE.

Klubbens daglige drift varetages af bestyrelsen, der består af en formand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. På lige år vælges 2 personer, og på ulige vælges 3 personer dog således, at formand og kasserer ikke er på valg samme år.

På generalforsamlingen vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.

Suppleanten deltager i klubbens møder, men har ingen stemmeret.

På generalforsamlingen vælges desuden 1 bilagskontrollant + 1 suppleant. Bilagskontrollanten og suppleant er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamling.

§ 7: KONTINTGENT

Klubbens kontingent foreslås af bestyrelsen og besluttes på generalforsamlingen.

Det årlige kontingent betales ved kalenderårets start - senest 1. marts

Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr. 

§ 8: ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

·         Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender.

·         Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

·         Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i Klubhuset, Gl. Viborgvej 50, 8920 Randers NV, annoncering på hjemmesiden med angivelse af dagsorden - med mindst 14 dages varsel.

·         Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før.

·         Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

·         Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed (over halvdelen)

·         Såfremt blot èn stemmeberettiget ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

·         Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamling.        

§ 9: DAGSORDEN.

Den ordinære generalforsamling skal behandle en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:               

1.     Valg af dirigent

2.     Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse.

3.     Kassereren fremlægger revideret årsregnskab og budget til godkendelse.

4.     Fastsættelse af kontingent

5.     Indkomne forslag

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

7.     Valg af bilagskontrollant og suppleant

8.     Eventuelt

§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller flertallet i bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 1/4 af stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 § 11: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.

Klubben tegnes ved underskrift af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

Ved økonomiske beslutninger over kr. 3.000, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat.

§ 12: REGNSKAB

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet underskrives af klubbens bilagskontrollant og kasserer inden det fremlægges til behandling på den ordinære generalforsamling.  

Klubben bør ikke tilstræbe at opsamle formue med mindre formuen opsamles til et besluttet og nærmere specificeret formål.

§ 13: VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 14: OPLØSNING AF KLUBBEN.

Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, der alene er indkaldt med det formål.

Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal blandt de fremmødte.

Generalforsamlingen tager i den forbindelse stilling til, hvilket almennyttigt formål evt. midler skal udloddes til.

Ændringerne i vedtægterne godkendt på generalforsamlingen den 8. mats 2018.

Hanne Dyrmose                   Aase Martine Jensen            Svend Erik Jensen

Bent Sørensen                     Kathrine Uhrenholdt

 

                                          

 

Oprettet med 123hjemmeside